Algemene voorwaarden Vlindersite.nl


Artikel 1 Definities
1.1 Vlindersite.nl beheert de website www.vlindersite.nl, waarmee aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om een eigen vlindersite te beheren. Op de vlindersite kan de internetgebruiker o.a. beeldmateriaal toevoegen, een dagboek en agenda bijhouden, lengte, gewichten grafieken en een tandentabel maken.
1.2 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Vlindersite.nl: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Priso handelend onder de naam vlindersite.nl, gevestigd aan de Klapwijkse Eilanden 30 te Berkel en Rodenrijs, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24344541;
b. deelnemer: de internetgebruiker die gebruik maakt van de diensten die worden aangeboden op de website;
c. dienst: de diensten welke op de website worden aangeboden en waarvan de deelnemer na aanmelding en eventuele betaling gebruik van kan maken;
d. overeenkomst: de overeenkomst die tot stand komt na de aanmelding op de website tussen de deelnemer en vlindersite.nl;
e. Vlindersite: de vlindersite op de website die de deelnemer zelf heeft samengesteld;
f. website: de website www.vlindersite.nl.


Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor alle diensten die worden aangeboden op de website en iedere overeenkomst tussen vlindersite.nl en de deelnemer waarop vlindersite.nl deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.
2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.3 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven deze algemene voorwaarden voor het overige op de overeenkomst van kracht.
2.4 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.


Artikel 3 Verantwoordelijkheid voor links op de website
De website bevat links naar andere websites dan www.vlindersite.nl, vlindersite.nl kan geen permanente controle uitoefenen op die andere websites, noch enige verantwoordelijkheid aanvaarden inzake de inhoud ervan. Vlindersite.nl kan voor deze inhoud niet aansprakelijk worden gesteld.


Artikel 4 De overeenkomst
4.1 Vlindersite.nl biedt deelnemers de mogelijkheid om op een eenvoudige en snelle manier een eigen website te maken.
4.2 De overeenkomst komt tot stand wanneer de deelnemer zich heeft aangemeld op de website.
4.3 Indien de deelnemer te kort is geschoten in het nakomen van zijn verplichtingen, is vlindersite.nl gerechtigd zijn account te deactiveren, waardoor de deelnemer geen gebruik meer kan maken van de diensten op de website.


Artikel 5 Annulering van de overeenkomst
5.1 Indien de deelnemer een vergoeding dient te betalen voor de dienst, kan de deelnemer binnen 7 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, de overeenkomst annuleren.
5.2 Bij een dergelijke annulering wordt binnen 30 dagen na de annulering reeds betaalde gelden aan de deelnemer gerestitueerd.
5.3 De deelnemer kan de overeenkomst annuleren door een e-mail te sturen naar: info@babysite.nl.


Artikel 6 Looptijd van de overeenkomst
6.1 Indien de deelnemer gebruik maakt van een gratis dienst, dan kan de deelnemer de overeenkomst te allen tijde schriftelijk of elektronisch opzeggen.
6.2 Indien de deelnemer een vergoeding dient te betalen voor de dienst, dan is de overeenkomst aangegaan voor een bepaalde tijd. Zonder opzegging zal de overeenkomst na het verstrijken van de overeengekomen termijn niet automatisch worden verlengd. Opzegging dient elektronisch te geschieden.


Artikel 7 Tarieven en prijswijziging
7.1 Opgegeven tarieven voor de dienst zijn inclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
7.2 Indien de tarieven van vlindersite.nl stijgen, dan is de deelnemer gerechtigd de overeenkomst te ontbinden binnen 10 werkdagen na mededeling van de verhoging door vlindersite.nl. De ontbinding dient bij schriftelijke of elektronische verklaring te worden ingeroepen.
7.3 Een verhoging van de tarieven wegens een verhoging van de omzetbelasting of een andere wettelijke maatregel is geen grond voor ontbinding.


Artikel 8 Verplichtingen van de deelnemer
8.1 Alle gegevens en informatie die de deelnemer vermeldt bij de aanmelding, dienen volledig te zijn en overeen te stemmen met de waarheid. Het is de deelnemer niet toegestaan foto's van seksuele aard of foto's van andere mensen die daarvoor geen toestemming hebben gegeven te plaatsen. Vlindersite.nl behoudt zich het recht voor om foto's, animaties of andere afbeeldingen te weigeren, wijzigen of te verwijderen.
8.2 De website is uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik van individuele deelnemers en mag niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Organisaties, bedrijven en/of ondernemingen mogen de dienst of de website voor geen enkel doel gebruiken. Het is dan ook verboden om zonder toestemming van vlindersite.nl reclame of merknamen te vermelden op de vlindersite. Daarbij is het ook verboden om links naar andere websites te vermelden zonder toestemming van vlindersite.nl.
8.3 De deelnemer vrijwaart vlindersite.nl volledig voor alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met de door de deelnemer gemaakte vlindersite.


Artikel 9 Oneigenlijk gebruik van de website en inbeuk op rechten van derden
9.1 De deelnemer zal geen informatie met gebruikmaking van de website verspreiden/publiceren/bekendmaken/toegankelijk maken die:
a. in strijd is met nationale en internationale wetgeving;
b. in strijd is met de goede zeden of met de geest van handelen en gedragsregels die gelden op het internet;
c. de rechten van derden schenden, in het bijzonder wordt hierbij verwezen naar de intellectuele eigendomsrechten van derden;
d. het gebruik van internet door anderen kan beïnvloeden of verhinderen;
e. (seksueel) intimiderend is, ethisch onverantwoord is, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privéleven en/of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting aanzet tot discriminatie.
9.2 Het is de deelnemer niet toegestaan de website op een dergelijke wijze te gebruiken dat daardoor de juiste werking van computersystemen van vlindersite.nl of derden wordt aangetast dan wel dat daardoor andere deelnemers van de website worden gehinderd respectievelijk belemmerd.
9.3 Indien de deelnemer handelt in strijd met dit artikel, dan is vlindersite.nl gerechtigd het account van de deelnemer te deactiveren en zal vlindersite.nl alle schade die zij door het handelen van de deelnemer heeft geleden aan de deelnemer in rekening brengen.
9.4 De deelnemer erkent dat vlindersite.nl het recht heeft het account van de deelnemer te deactiveren indien deelnemers of derden misbruik maken van de website, er sprake is van andere onregelmatigheden of van technische storingen, ongeacht de oorzaak daarvan.


Artikel 10 Klachten
10.1 Klachten over de diensten welke worden aangeboden op de website kunnen worden gemeld bij:
info@babysite.nl
10.2 Klachten worden door vlindersite.nl binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de deelnemer op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.
10.3 Alle aanspraken jegens vlindersite.nl die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij vlindersite.nl zijn ingediend, vervallen door verjaring.


Artikel 11 Betaling
11.1 Betaling van de vergoeding voor de dienst kan op de volgende wijze geschieden:
- middels PayPal;
- middels eigen overboeking.
11.2 Indien de deelnemer niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is de deelnemer in verzuim. De deelnemer is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de deelnemer na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan vlindersite.nl de vordering uit handen geven, in welk geval de deelnemer naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.


Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1 De inlichtingen en diensten die op de website voorkomen, kunnen technische onjuistheden en/of tikfouten bevatten.
12.2 Vlindersite.nl streeft ernaar de diensten 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk te houden, maar kan de toegang onderbreken, onder meer voor onderhoudswerken, updating en/of om enig andere technische reden.
12.3 Vlindersite.nl kan nooit garanderen dat de gegevens op de website correct zijn. zal er alles aan doen om de juistheid van deze gegevens zo consistent mogelijk te houden. Invloeden van buitenaf door bijvoorbeeld hackers is altijd mogelijk en kan leiden tot verstoorde gegevens. Vlindersite.nl is niet aansprakelijk voor deze verstoorde gegevens.
12.4 Vlindersite.nl is niet aansprakelijk voor virussen of spam die de deelnemer heeft ontvangen doordat hij gebruik heeft gemaakt van de website, tenzij vlindersite.nl te kort is geschoten in haar verplichting tot het naar redelijkheid beveiligen van de website.
12.5 Vlindersite.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van door de deelnemer toegepaste wachtwoord. Vlindersite.nl kan er dan ook niet verantwoordelijk voor worden gesteld dat ongeautoriseerde derden gebruik maken van het wachtwoord van de deelnemer.
12.6 Vlindersite.nl is niet aansprakelijk voor het kwijtraken van informatie, bestanden en/of beeldmateriaal.
12.7 Vlindersite.nl is niet verantwoordelijk voor teksten en beeldmateriaal die door deelnemers op de website zijn geplaatst.
12.8 Het gebruik van de website geschiedt voor risico van de deelnemer. Vlindersite.nl staat op geen enkele wijze in voor de geschiktheid van de website voor welk doel of gebruik dan ook.
12.9 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van vlindersite.nl of haar ondergeschikten.


Artikel 13 Overmacht
13.1 Vlindersite.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
13.2 Omstandigheden in de zin van lid 1 van dit artikel zijn onder meer het niet functioneren van de host-server van de website van vlindersite.nl, storingen in het internetverkeer, storingen veroorzaakt door spamming van de website van vlindersite.nl, een bedrijfsstoring, een storing in de energie- of materiaalaanvoer, een storing op het door vlindersite.nl gebruikte computernetwerk.


Artikel 14 Ontbinding van de overeenkomst
14.1 Vlindersite.nl is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de deelnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
14.2 Voorts is vlindersite.nl bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.


Artikel 15 Persoonsgegevens
15.1 Vlindersite.nl verstrekt persoonsgegevens nimmer aan derden, tenzij de deelnemer daar uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.2 In elke elektronische commerciële boodschap of nieuwsbrief welke naar de deelnemer wordt verstuurd, wordt de deelnemer de mogelijkheid geboden zich af te melden voor dergelijke boodschappen en brieven.


Artikel 16 Geheimhouding en privacy
16.1 Vlindersite.nl is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de aanmelding en het gebruik van de website van de deelnemer heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de deelnemer is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
16.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, vlindersite.nl gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en vlindersite.nl zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is vlindersite.nl niet gehouden tot het vergoeden van schade hierdoor ontstaan.


Artikel 17 Intellectueel eigendom
17.1 De deelnemer vrijwaart vlindersite.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op gegevens, afbeeldingen en dergelijke die de deelnemer op zijn vlindersite heeft geplaatst.
17.2 De deelnemer dient alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op de door vlindersite.nl ontwikkelde en via de website ter beschikking gestelde programmatuur te respecteren.
17.3 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van vlindersite.nl, mag de deelnemer geen informatie, teksten, logo's, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.


Artikel 18 Beveiliging en internet
Vlindersite.nl zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico's van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de deelnemer via de website ingevoerde gegevens, maar vlindersite.nl kan ter zake geen garantie geven.


Artikel 19 Slotbepalingen
19.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij de deelnemer na de totstandkoming de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.
19.2 Vlindersite.nl en de deelnemer zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
19.3 Op elke overeenkomst tussen vlindersite.nl en de deelnemer is Nederlands recht van toepassing.